รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน แปลด่วนมาก แปลภาษาอังกฤษด่วน หาที่แปลเอกสารด่วน โทร 087-589-9931 หรือ 087-318-7880

แปลเอกสารด่วน แปลภาษาด่วน แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลงานด่วน แปลเอกสารราชการด่วน แปลบทคัดย่อด่วน แปลเอกสารด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน

ศูนย์แปลเอกสาร BR TRANSLATE ให้บริการแปลเอกสารด่วน รอรับได้ค่ะ 

(เฉพาะเอกสารราชการ) เอกสารอื่นๆอาจต้องใช้เวลาซักระยะค่ะ

บริการแปลเอกสารด่วน รับรองการแปลถูกต้อง มีตราประทับรับรองการแปลโดยศูนย์แปลเอกสาร แปลเอกสารยื่นวีซ่าลูกค้าสามารถมั่นใจในการแปลเอกสารของเราได้ เนื่องจากเรามีนักแปลที่มีคุณภาพ และมีนักแปลเป็นของเราเอง ซึ่งเราเป็นทีมแปล ราคาจึงไม่แพงเนื่องจากเราแปลเอง มิได้จ้างผู้อื่นแปลต่อ และเรามั่นใจในฝีมือของทีมแปลในศูนย์แปลเป็นอย่างมาก ที่จะทำการส่งมอบงานแปลให้แก่ลูกค้าทุกๆท่าน ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า การแปลเอกสารด่วน หรือแปลงานด่วนกับเรานั้น ถูกต้องแน่นอนค่ะ ลูกค้าสามารถใช้บริการแปลเอกสารด่วนต่อไปนี้ได้ค่ะ (โดยเอกสารสามารถจัดส่งให้ภายใน 1 วันค่ะ)

แปลเอกสารราชการด่วนได้แก่

แปลสูติบัตร แปลทะเบียนบ้าน แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลงบการเงิน แปลงบดุล แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน รับแปลรายงานประจำปี รับแปลรายงานการประชุม รับแปลบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น รับแปลรายงานผู้สอบบัญชี รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ รับแปล บอจ. 1 - 5 รับแปลใบขับขี่ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล รับแปลทะเบียนสมรส รับแปลใบสำคัญการสมรส รับแปลจดหมายรับรอง รับแปลใบหย่า รับแปล สด. 43/ 8 / 9 หนังสือรับรองความเป็นโสด รับแปลภงด 90/ 91 / 3 / 53 รับรองการแปลเอกสาร ทั้งหมดนี้เราสามารถแปลด่วนให้ท่านได้

แปลเอกสารการศึกษาด่วน ได้แก่ แปลบทคัดย่อด่วน แปลบทความด่วน แปลงานวิจัยด่วน แปลงานนักศึกษาด่วน แปลงานด่วน น้องๆนักศึกษาสามารถใช้บริการแปลบทคัดย่อด่วนได้ (แต่ด่วนที่สุดได้คือ 1 วันนะคะ เนื่องจากทางเราต้องขอใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารก่อนส่งงานค่ะ เนืองจากบทคัดย่อนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการจบการศึกษาของน้องป ตรี ค่ะ

ขั้นตอนการติดต่อแปลเอกสารด่วน

1. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลด่วนมายัง brtranslate@gmail.com 

2. ทางศูนย์แปลจะรีบทำการแจ้งราคาแปลด่วนให้แก่ลูกค้าทางอีเมลล์ภายใน 15 นาที

3. เมื่อตกลงการแปลเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าชำระเงินค่าบริการแปลจำนวนเต็มเข้ามายังบัญชีบริษัทของทางศูนย์แปล

4. ศูนย์แปลจะทำการส่งเอกสารแปลด่วนให้ทางอีเมลล์ภายใน 1 วันหลังได้รับยอดการชำระเงินค่ะ

5. หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ศูนย์แปลจะทำการส่งเอกสารทาง EMS ให้ภายใน 2 วันหลังได้รับยอดการชำระเงินค่ะ

 

ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ brtranslate@gmail.com หรือ 087-589-9931 หรือ 087-318-7880 คิดจะแปลเอกสารด่วน คิดถึงเรา BR TRANSLATE นะคะ

Visitors: 182,788