รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารกฏหมาย แปลเอกสารรับรอง รับรองเอกสารราชการ 087-589-9931 หรือ 087-318-7880

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารด่วน 

ศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษา BRTRANSLATE 087-589-9931 หรือ 087-318-7880 

ศูนย์แปลเอกสาร BR TRANSLATE ดำเนินธุรกิจภายใต้

การจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฏหมาย

บริการของเราดีอย่างไร

 มือความเป็นอาชีพด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี

 มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรับแปลเอกสารได้ทุกภาษา

 มีผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาสามารถรับแปลเอกสารได้ทุกประเภท

 มีนักแปลประจำ และ part-time กว่าร้อย รับงานของท่านได้ไม่จำกัดจำนวน

 มีบริการรับแปลงานด่วน รับแปลเอกสารด่วนรอรับได้

 มีบริการรับรองเอกสารราชการ วีซ่า กงศุล รับรองกระทรวงการต่างประเทศ รับรองทนายความ รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

 บริการแปลเอกสารในราคาไม่แพงสำหรับนักศึกษาและผู้ที่มีทุนน้อย

 มีบริการจัดส่งเอกสาร ทั้งทาง Email, Messenger, จดหมายประเภทลงทะเบียน และ EMS (Messenger ส่งเอกสารขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการเท่านั้น) โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารได้จาก Track & Trace 

  • รับแปลบัตรประชาชน รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
  • แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
  • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน 
  • แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ 
  • รับแปลเอกสารทางทหาร  
  • บริการรับแปลเอกสารราชการทุกประเภท สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
สอบถามข้อมูลบริการรับแปลเอกสารราชการเพิ่มเติมได้ที่
Hotline: 087-589-9931 หรือ 087-318-7880
Email: brtranslate@gmail.com
Visitors: 178,300