รับแปลเอกสารทั่วไป รับแปลเอกสาร รับแปลงาน บริการแปลเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลภาษานานาชาติ 087-589-9931 brtranslate@gmail.com

ศูนย์แปล BR Translate รับแปลเอกสารทั่วไป ซึ่งบริการของทางศูนย์แปลเรานั้นเน้นความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมเน้นความเข้าใจเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารแปล ไปใช้งานได้ในขั้นต่อไป การแปลเอกสารของเรานั้น จะใช้นักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา และมีความรู้ได้เอกสารแปล เพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้งานที่มีคุณภาพ ในราคาแปลที่เหมาะสมและสามารถใช้บริการได้ 

 
โดยหลักแล้ว การรับแปลเอกสารของทางศูนย์นั้น ลูกค้ามักใช้บริการแปลเอกสารดังต่อไปนี้
 
 • รับแปลบัตรประชาชน รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • รับแปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • รับแปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว 
 • รับแปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • รัลแปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • รับแปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
 • รับแปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป
 • รับแปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รับแปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า MDS
 • รับแปลเอกสารทางทหาร 
 • รับแปลงาน ประเภทอื่นๆ
 
 
นอกจากนี้เรามีทีมงานนักแปลเฉพาะด้าน ทั้งวิศวกรรม เทคนิค ทุกกประเภท 
 • เอกสารการก่อสร้าง
 • เอกสารเครื่องยนต์
 • เอกสารด้านไฟฟ้า
 • เอกสารด้านประปา
 • เอกสารทางการแพทย์
 • เอกสารด้านการตลาด
 • เอกสารด้านการบริหาร
 • เอกสารด้านกฎหมาย
 • เอกสารความลับทางการค้า
 
 
ส่วนใหญ่แล้ว เอกสารเหล่านี้ มักถูกนำไปใช้ในทางราชการ โดยส่วนมากผู้ใช้บริการมักแปลไทยเป็นอังกฤษ เพื่อใช้การแปลเอกสารเพื่อการขอทุน การศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อสมัครเรียนที่ต่างประเทศ แปลสัญญาภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้บริการอื่นๆอีกมากมาย
 
บริการแปลเอกสาร ครบวงจร รับจ้างแปล รับแปลเอกสารด่วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้านเร่งด่วนถึงด่วนมาก ยินดีให้ปรึกษา เสนอราคาแปล เป็นกันเอง ด้วยความเป็นมืออาชีพจากเรา ท่านสามารถรับบริการรับแปลเอกสาร จากศูนย์การแปลที่มีคุณภาพ BR Translate
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลบริการรับแปลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
Hotline: 087-589-9931
Email: brtranslate@gmail.com
Visitors: 184,739